municipalityLogo ОБЩИНА БУРГАС

Плащане на местни данъци и ТБО
ЕГН / БУЛСТАТ / ЛНЧ
ПИН, издаден от общината

 • Забележка
 • В електронната справка за местни данъци и такси можете да влезете чрез един от следните три начина:
  • 1. Чрез ЕГН/БУЛСТАТ/ЛНЧ и ПИН-код, който може да получите от Дирекция "Местни приходи от данъци, такси и реклама" на ул."Александровска" №83 срещу представен документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;
  • 2. Чрез ПИК на НАП. Персонален идентификационен код може да получите от офисите на Националната агенция за приходите;
  • 3. Чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП) за физическо лице, издаден от български доставчик на удостоверителни услуги, регистриран в Комисията за регулиране на съобщенията.

   При първи опит за вход с електронен подпис, ще бъдете еднократно пренасочени към id.stampit.org, където е необходимо да разрешите на приложението да използва данни от Вашия КЕП.

 • В справката се визуализират всички задължения за въведен ЕГН / ЕИК / ЛНЧ.
 • Чрез електронната справка можете да проверите дължимите местни данъци и такси, да извършите плащания по тях и да се откажете от получаване на съобщения на хартия и да ги замените с получаване по e-mail.
 • При три опита да бъде направена справка с невярно въведени данни, системата временно блокира възможността за достъп. За да направите следваща справка излезте от страницата и опитайте отново по-късно.
Информация